Integritetspolicy

Curabitur ultrices eget tortor sit amet vehicula. Aliquam dictum mauris eu neque faucibus molestie. Mauris feugiat nec ante non malesuada. 

1. Allmänt Ventilation

Entreprenad AB VEAB med organisationsnummer 556210-7390, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. VEAB har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. Personuppgiftsansvarig

VEAB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken kontakta oss längst upp på sidan.

3. När samlar vi in personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av oss för bland annat följande ändamål: 

• Fullgöra våra åtaganden gentemot dig
• Hantera och administrera felanmälningar
• Använda för att kontakta dig
• Använda som underlag vid fakturering och bokföring
• Hantera och administrera arbetsansökningar
• Framtagande av statistik, kundundersökningar och analyser

4. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

5. Varför behandlar VEAB uppgifter om dig?

VEAB behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar vi personuppgifter i syfte att genomföra och administrera, försäljningar, garantiåtaganden och felavhjälpning.

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

VEAB kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för VEABs räkning, exempelvis IT-leverantörer, underleverantörer och koncernbolag. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata VEABs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

7. Förändringar av Integritetspolicyn

Om VEAB genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer VEAB att informera dig via e-post innan ändringarna träder i kraft. Aktuell integritetspolicy kommer även finnas publicerad på VEABs webbplats, www.veab.biz.

8. Rätt att begära information, rättelser mm

Vill du veta om VEAB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att en gång per kalenderår begära kostnadsfri information om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos VEAB och i vilket syfte. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade.